ПРОДУКТИ

 
 

Софтуерни продукти


БАЗОВ МОДУЛ ( РЕГИСТЪР ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ, РАЖДАНЕ)

Създавате личен картон на всяко животно, отглеждано във Вашето стопанство. Завеждате закупените животни – порода, ушна марка и други характеристики. Отразявате ражданията във фермата. Проследява се целият жизнен цикъл на всяко животно – фази на развитие, състояние, местоположение и движението между тях. Записвате и следите хронологични данни като: история на сменените ушни марки, тегления на животните, приплод, продажби, брак. Генерирате автоматично, Анкетна карта и анкетен формуляр, различни видове справки.

 

РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО

Отразяват се и се проследяват всички процеси по възпроизводство, състояние на отглежданите в съответното стопанство животни. Периодите на разгонване на всяко женско животно, съответно способите за заплождане, осеменяване (естествено/изкуствено), диагностики. В хронологичен ред се следи съпътстваща процеса информация. Програмата дава възможност да се отразяват всички особености и важни данни по време на бременността. Генерирате автоматично Актове за приплод.

 

РОДОСЛОВИЕ


Подробно отразяване на произхода на животните под селекционен контрол. Програмния продукт Ферма УЕБ дава възможност да се следи родословието на всички отглеждани животни. Подробни данни за произход могат да се вписват не само за родените във фермата животни, но и за закупените (със съответните необходими документи). Безпроблемно може да се проследи „чистотата“ на поколенията на определена отглеждана порода
 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ


Със софтуерния продукт Ферма УЕБ се подпомагат и процесите по периодичното „преброяване“ или инвентаризация на стадото, с цел да се установи как се променя, или не, числеността на отглежданите във фермата животни. Установява се по идентификационни номера (ушни марки), кои животни са налични в стопанството към определена дата.
 
 

ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН


Ферма УЕБ дава възможност да се следи и отразява здравословното състояние на всяко едно, от отглежданите във фермата, животни. Информацията за заболяванията и правилното им отразяване са от изключителна важност при продажба, осеменяване на животното или бракуването му. Леченията и стандартните имунопрофилактики, изискват прилагане на определени медикаменти. Следенето им е от съществено значение, тъй като те оказват силно влияние върху качествените показатели на продукцията от съответното животно, на възможността му да се размножава и на „качеството“ на неговото поколение.
 
 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЛЕЧЕНИЯТА И ИМУНОПРОФИЛАКТИКИТЕ

Програмата Ферма УЕБ позволява на стопаните предварително да заведат основните лекарства, медикаменти, препарати които най – често се използват във фермата. Също така програмата разполага със складова система.Тази функционалност е незаменима ако ще се следят складови наличности. Всички необходими за функционирането на фермата материали, суровини, ресурси, медикаменти и др. могат да се заприходят в Склада със съответните количества и цени, и след това при използването им във фермата (за лечения, имунопрофилактики и други дейности) да се изписват автоматично от складовите наличности.

 

УПРАВЛЕНСКИ СПРАВКИ


Ферма Уеб предлага възможност за използването на Управленски справки, като eкспорт на данни в Ексел (Excel), aвтоматично попълване на анкетна карта, разходни центрове по групи и животни, управленска информация и еднократен импорт на данни от анкетна карта или друг стандартизиран формат.
 
 

ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ (РЪЧНО/АВТОМАТИЧНО)


С иновативното приложение Календар на дейностите лесно можете да планираните и прогнозирате всяка една манипулация, събитие, кога трябва да настъпи. Календарът е Вашият верен помощник за правилно организиране на работата ви, тъй като той ще ви напомня за важните събития във Вашата ферма. Той ще подпомогне добрия мениджмънт на стадото. Календарът на дейностите ви позволява отчитането на дейностите по зададен план/списък (мобилно приложение).
 
 

ХРАНЕНЕ


В софтуерния продукт Ферма УЕБ могат да се отразяват и следят рутинни, ежедневни дейности като храненето на животните. Следи се храненето по групи/стада или на отделни животни, ако е необходимо, при индивидуален хранителен режим. Програмата позволява предварително да се подготвят и въведат менюта за определени периоди от време – по съответните рецепти.
 
 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ХРАНЕНИЯТА


Ферма УЕБ дава възможност на фермерите да следят каква е себестойността на отглежданите от тях животни по отношение на храненето им. Продуктът Ферма УЕБ може да се закупи с връзка със складова програма. Тази функционалност е незаменима ако се цели точно определяне разхода по изхранване на отглежданите животни във фермата. Всички необходими за фермата готови фуражи, суровини, ресурси и т.н. могат да се заприходят в Склада  със съответните количества и цени и след това да се изписват пак от там – след като са въведени в употреба.
 
 

ФУРАЖНА КУХНЯ


Фуражна кухня е продукт предоставящ възможност за гъвкаво създаване на Рецепти и Менюта за хранене. Съставките са автоматично свързани с фуражите от складовата система. За всяка конкретна съставка се задават проценти или килограми от общото количество на рецептата. Менюто се създава на база готова рецепта за хранене и се отразява само реалното количество на съставката, вложена в конкретното меню, като цената се взема автоматично от складовата система.
 
 

ТЕГЛЕНЕ


Програмния продукт Ферма УЕБ дава възможност да следите прираста на животните в килограми.

 

 

МЛЕКОНАДОЙ


Програмния продукт Ферма УЕБ дава възможност на фермерите да следят и отразяват данни от ежедневни повтарящи се дейности като млеконадой на отглежданите животни. Информацията ежедневно може да се въвежда в програмата както за всяко отделно издоено животно, така и за група/стадо. Дава възможност подробно да се опише количество, млечна вана/танк и други.
 
 

ПРОДУКЦИЯ – МЛЕКОНАДОЙ – СЕБЕСТОЙНОСТ


Програмния продукт Ферма УЕБ дава възможност на фермерите да следят и отразяват данни от млеконадоя на отглежданите животни във фермата. Информацията ежедневно или периодично се въвежда в програмата както за всяко отделно издоено животно, така и за група/стадо. Продуктът може да се закупи със складова програма, където да се отразява/заприходява получената от млеконадоя собствена продукция. Продуктът дава възможност за въвеждане и следене на качествените показатели на млякото.
 
 

МОДУЛ КАНТАР


Дава възможност автоматично данните от кантара да се прехвърлят в съответното действие на Ферма WEB, без преписване и копиране на флашки. Няма опасност от забравяне или техническа грешка. Генерира и кантарна бележка.
 
 

ФЕРМА - СКЛАДОВ МОДУЛ

Предоставя възможност да проследите наличностите и движението на стоки, материали, продукция, фуражи, горива, медикаменти, суровини и др. С това приложение, само по стокови разписки или по фактури, вие завеждате и изписвате артикули с цени и количествата на момента. Можете да следите и отразявате плащания, да издавате стокови разписки или фактури. Имате информация за движението, наличността и цените по групи и типове артикули.

Прочети повече

 


Хардуерни продукти


RFID ЧЕТЕЦ НА УШНИ МАРКИ

RFID четецът на ушни марки предава данните онлайн към всякакъв вид мобилни устройства чрез Bluetooth или кабел. Чете без проблеми всички европейски ушни марки. Чрез използването на четец се предотвратяват грешки от преписване и прехвърляне на данни. Предлаганият четец има възможност да работи отделно от устройството за обработката на данните и за разлика от останалите четци, данните се предават и проверяват директно (онлайн).
 

ЕЛЕКТРОННА ЖИВОТИНСКА ВЕЗНА

Електронната животинска везна е предназначена за индивидуално теглене на животните.  Резултатите от тегленето автоматично се записват във ФЕРМА УЕБ. Удобно е да се използва при отразяване раждането на животните, при продажба на продукция, при ежедневно теглене за контролиране на прираста, във фуражната кухня и други. Можете да си закупите контролер за автоматична връзка на електронната везна с мобилното приложение.