Софтуерни продукти


БАЗОВ МОДУЛ (РЕГИСТЪР ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ, РАЖДАНЕ)

BazovModul С  Ферма WEB създавате електронен ЛИЧЕН КАРТОН на всяко животно, отглеждано във Вашето стопанство. Завеждате закупените животни – пол, порода, ушна марка, селекционен № и др. характеристики. Отразявате РАЖДАНИЯТА във фермата - кои са родителите (ако са от вашата ферма) и подробни данни за новородените. Можете да проследите целия ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ на всяко животно – фази на развитие, физиологично състояние; принадлежност към стада, обори, ЖО и преместването между тях. Записвате и следите хронологични данни като: История на сменените ушни марки, продадени и бракувани животни и др. Въвеждате първоначални номенклатури за породи, стада, обслужващ персонал и др. Генерират се различни видове справки, печатни документи за извършените действия,  експорт на данни в Ексел, автоматично се попълват данните за животните в АНКЕТНА КАРТА/ФОРМУЛЯР НА ЗС.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО

reprodukciq С  Ферма WEB се отразяват и се проследяват всички процеси по възпроизводство на животните. Периодите на разгонване на всяко женско животно, съответно заплождането/осеменяването и мъжкият индивид  (ако е от вашата ферма). В хронологичен ред се следи съпътстваща процеса информация. Програмата дава възможност да се отразяват всички особености и важни данни по време на бременността. Автоматично се генерират справки и документи.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ПРОИЗХОД И РОДОСЛОВИЕ

Rodoslovie Подробно отразяване на произхода на животните под селекционен контрол до 3-ти пояс и повече. Ферма WEB дава възможност да се следи родословието на всички отглеждани животни, като подробни данни за произход могат да се вписват не само за родените във фермата животни, но и за закупените (със съответните необходими документи). Безпроблемно може да се проследи „чистотата“ на поколенията на определена отглеждана порода.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Inventarizaciq Ферма WEB подпомага и процесите по периодичното „преброяване“ или инвентаризация на стадото. Установява се по идентификационни номера (ушни марки), кои животни са налични в стопанството към определена дата, група/стадо, обор/пасище, ЖО и др. Програмата дава справка за липсващи животни и автоматично, в реално време отчита отметнатите ушни марки. Опцията може да се използва самостоятелно или по предварително генериран план-списък.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН

veterinary_card С  Ферма WEB се води електронен Ветеринарен картон на животното - заболявания, имунопрофилактики, лечения, ползваните материали и медикаменти и техните дози. При наличие на модул „Склад-материали“, могат да се следят и цени и количества, съответно програмата автоматично изчислява и себестойност на проведеното лечение/ имунопрофилактика. Следи се здравословното състояние на всяко едно животно. Приложените медикаменти оказват влияние върху качествените показатели на продукцията от съответното животно, както и на възможността му за възпроизводство. Следят се дните за възбрана за млеконадой или кланица. Автоматично се генерират справки и документи за извършените действия и вложените медикаменти с количества и суми.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

УПРАВЛЕНСКИ СПРАВКИ

upr Ферма WEB автоматично генерира управленски справки за: брой животни по различни категории; подробна справка за състоянието на животните - индивидуални и сумарни данни; генерира препоръчителни действия за забравени или забавени манипулации; подробна справка на всички действия, извършени за през системата и др. Системата води Разходни центрове по групи и животни – автоматично изчислява пряката себестойност, приходите от продукция, прираст и новородени, прогнозната брутна печалба. Включва модулите „Разходни центрове по групи и животни“ и „Управленска информация“.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ (РЪЧНО/АВТОМАТИЧНО)

plan С иновативното приложение Календар на дейностите лесно можете да планираните и прогнозирате всяка една манипулация, събитие, кога трябва да настъпи. Ферма WEB генерира предупредителни справки и съобщения. По предварително зададени правила/календар на дейностите, програмата може да създаде АВТОМАТИЧЕН СПИСЪК с животни /ПЛАН за работа с възможност за настройка. По зададени от вас критерии, програмата генерира начален списък с животни, от който вие избирате (в единичен или масов режим) и можете да създадете РЪЧЕН СПИСЪК/ПЛАН за работа. Помощният персонал само отчита извършването на действието по вече създаден СПИСЪК/ПЛАН за работа, като само маркира избраното животно. Така няма опасност да се забравят определени манипулации, да се объркат животни и др. Модулът е необходим за по-лесна работата и контрол на персонала. Така можете лесно да организирате и контролирате работата ви във фермата.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ОТЧИТАНЕ НА ХРАНЕНЕТО

hranene В софтуерния продукт Ферма WEB могат да се отразяват и следят рутинни, ежедневни дейности като храненето на животните. Следи се храненето по животни или по групи/стада. Програмата позволява предварително да се подготвят и въведат дажби/менюта за хранене по съответните рецепти. Подробните смески се следят през „Фуражна кухня“. При наличие на модул „Склад-материали“, могат да се следят и цени и количества, съответно програмата автоматично изчислява и себестойност на храненето. Генерират се  справки и документи за извършените хранения.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ФУРАЖНА КУХНЯ

furazh Фуражна кухня е продукт, предоставящ възможност за гъвкаво създаване на Рецепти и Менюта за хранене. Съставките са автоматично свързани с фуражите от складовата система. За всяка конкретна съставка се задават проценти или килограми от общото количество на рецептата. Менюто се създава на база готова рецепта за хранене и се отразява само реалното количество на съставката, вложена в конкретното меню, като цената се взема автоматично от складовата система.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ТЕГЛЕНЕ

teglene Програмният продукт Ферма WEB дава възможност да отразите изтеглените кг – по животни или групово, като е възможно автоматично получаване на данните чрез връзка с електронен кантар. Така можете да проследите прираста на животните в кг. Генерират се съответните справки.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

МЛЕКОНАДОЙ

mleko Програмният продукт Ферма WEB дава възможност на фермерите да следят и отразяват данни от ежедневни повтарящи се дейности като млеконадой на отглежданите животни. Информацията може да се въвежда в програмата както за всяко отделно издоено животно, така и за група/стадо. Дава възможност подробно да се опише количество, млечна вана/танк, отговорник и др. Програмата генерира съответните справки за издоеното мляко по животни. При наличие на модул „Склад-материали“, автоматично се отразява/заприхождава получената от млеконадоя собствена продукция, автоматично се генерират прилежащите документи, изчислява се пряката печалба. Продуктът дава възможност за въвеждане и следене на КАЧЕСТВЕНИТЕ показатели на млякото. Програмата генерира съответните справки и документи за издоеното мляко по животни.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

МОДУЛ КАНТАР (автоматична връзка)

kantar Модулът дава възможност данните от електронния кантар  автоматично да се прехвърлят в съответното действие на Ферма WEB, без преписване и копиране на флашки. Няма опасност от забравяне или техническа грешка. Генерира и кантарна бележка. Възможно е при някои модели електронни кантари да се наложат допълнителни настройки.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

ФЕРМА - СКЛАД МАТЕРИАЛИ

sklad Ферма WEB „Склад материали“ дава възможност да проследите наличностите и движението на стоки, материали, продукция, фуражи, горива, медикаменти, суровини и др. С това приложение, по стокови разписки или по фактури, вие завеждате и изписвате артикули с цени и количествата на момента. Имате информация за движението, наличността и цените по групи и типове артикули. Чрез връзката на този модул в Ферма WEB, програмата може да изчисли преките разходи, себестойност при отглеждането на животните, приходите и печалбата.
Прочети повече Виж цени/Купи сега Изпробвай безплатно

 

Хардуерни продукти


RFID ЧЕТЕЦ НА УШНИ МАРКИ

rfid RFID четецът на ушни марки предава данните онлайн към всякакъв вид мобилни устройства чрез Bluetooth или кабел, предлага се и стационарен портален четец. Чете без проблеми всички европейски ушни марки. Чрез използването на четец се предотвратяват грешки от преписване и прехвърляне на данни. Предлаганият четец има възможност да работи отделно от устройството за обработката на данните и за разлика от останалите четци, данните се предават и проверяват директно (онлайн).
Прочети повече Виж цени/Купи сега

 

ЕЛЕКТРОННА ЖИВОТИНСКА ВЕЗНА

vezna Електронната животинска везна е предназначена за индивидуално теглене на животните.  Резултатите от тегленето автоматично се записват във ФЕРМА WEB. Удобно е да се използва при отразяване раждането на животните, при продажба на продукция, при ежедневно теглене за контролиране на прираста, във фуражната кухня и други. Можете да си закупите контролер за автоматична връзка на електронната везна с мобилното приложение.
Прочети повече Виж цени/Купи сега