Ферма WEB предлага възможност за използването на множество Управленски справки: брой животни по различни категории; подробна справка/"снимка" на моментното състояние на животните - индивидуални и сумарни данни; подробна справка на всички действия, извършени за деня през системата и др.

Генерира справка/списък с препоръчителни действия за: забравени или забавени манипулации, некоректни действия или неотразени данни.

Ферма WEB предлага възможност и за Експорт на данни в Ексел (Excel) на всички стандартни и управленски справки от офис приложението;

Системата води Разходни центрове по групи и животни – автоматично изчислява за зададен период от време: пряката себестойност от направените разходи за изхранване, лечения, имунопрофилактики или други действия; приходите от млеконадой, сумата от прираста на животното в кг. по зададената цена живо тегло, приходите от новородените животни и автоматично се изчислява прогнозната брутна печалба за животно или група/стадо. За изчисляване на себестойността е необходима връзка с модул „Склад-материали“.

Виж цени / Купи сега   Изпробвай безплатно Upravlenski3

 

 

 

UpravlenskiUpravlenski2