ОБЩИ УСЛОВИЯ

ФЕРМА УЕБ лицензни права

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФЕРМА УЕБ

http://fermaweb.com

Тези Общи условия са създадени, за да уредят общите правила за ползване на софтуерните продукти на ФЕРМА УЕБ, предоставени за работа чрез интернет, с клиентски дистанционен достъп до изграден сървър, собственост на ВИП Софтуер ООД.

ВИП Софтуер ООД предоставя право за работа с различни софтуерни модули на ФЕРМА УЕБ (Продукта), в режим on-line, който не е изключителен и не може да се предава. Той дава права за ползване или инсталация на продукта, която е достъпна за едно потребителско име, при спазване на клаузите, съдържащи се във всички части на това Споразумение, за предварително заплатен период от време, съгласно текущите цени на ВИП Софтуер ООД.

Месечните такси за абонаментно ползване на ФЕРМА УЕБ са публикувани в ценовата листа на уеб страницата на продукта (http://clients.fermaweb.com/) или се обявяват на общодостъпно място в офиса на ВИП Софтуер ООД. ВИП Софтуер ООД има право едностранно да извършва промени в ценовата листа на продуктите си, като промените влизат в сила от деня на публикуването им, изпращането им по електронен път на потребителя или предоставянето им на потребителя на книжен, магнитен или оптичен носител.

При неплащане на месечната такса за абонаментно ползване на ФЕРМА УЕБ, ВИП Софтуер ООД прекратява достъпа на клиента до своя сървър и създадената база данни, без да носи каквато и да е отговорност.

ВИП Софтуер ООД се задължава да пази клиентските записи в системата за срок от 30 дни, след което те подлежат на изтриване, освен в случай на подновяване на абонамент за ползване на софтуерния продукт от страна на крайния потребител, чрез заплащане на абонаментната такса.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да:

* използва продукта с неговата функционалност, за периода от време, модулите и обема информация, които предварително е заплатил.

Потребителят няма право да:

* създава и разпространява модификации и инструкции за модификация, общи интерфейсни изгледи или езикови пакети

* разрешава на трети лица да използват Продукта, освен при горепосочените условия, извършва обратна разработка (reverse engineering), декомпилира, създава производни разработки, базирани на Продукта, за разпространение или използване извън компанията на потребителя.

* използва Продукта по начин, който насърчава или подпомага терористични действия и организации, софтуерното пиратство или всяка друга форма на незаконна или вредителска дейност

* изменя и/или премахва каквито и да било знаци и/или етикети, свързани с авторските права на производителя, от която и да било част на кода, както и в заглавията, на който и да било скриптов файл

* разпространява Продукта (освен ако няма сключен договор за дистрибуция с ВИП Софтуер ООД)

* разпространява отделни копия на файлове, библиотеки или други програмни материали, част от продуктовия пакет

* разпространява или модифицира графични елементи, изходния код (source code) или каквито и да са части от съдържанието на носителя, на който е получил Продукта, както и да използва, разпространява или модифицира кода на други приложения, комплектовани с Продукта.


ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА

Продуктът е разработен, съгласно логически и нормативни изисквания, изтестван от специалисти и се предоставя на краен клиент във форма „такъв, какъвто е”. Предоставена е възможност на клиента предварително да се запознае с функционалностите на продукта чрез безплатна „Демо“ версия за определен период. В този случай ВИП Софтуер ООД отказва гаранции, както явни, така и подразбиращи се, от търговски тип, за удовлетворяване на специфични нужди или за непрекъсваемо функциониране на софтуера. Целият риск, свързан с качеството и функционирането на продукта се носи от потребителя. В случай на дефект, потребителят, а не ВИП Софтуер ООД, поема всички разходи по всички сервизни дейности или поправки, включително транспортни разходи. ВИП Софтуер ООД не поема гаранция за каквито и да било повреди, в частност - никакви специални, директни и индиректни повреди или повреди в последствие на използването на продукта като: загуби на печалби, приходи, данни или други пропуснати ползи и претърпeни загуби.

В допълнение, механизмите за сигурност, вградени в Продукта имат специфични ограничения и потребителят е длъжен да прецени дали и до колко те отговарят на неговите изисквания. Тази валидност на гаранциите представлява важна и неделима част от лицензното споразумение.

 

СОБСТВЕНОСТ

Собствеността, свързаните с нея права и авторските права над Продукта остават притежание на ВИП Софтуер ООД. Продуктът е защитен от Закона за авторското право и сродните му права, съгласно действащото законодателство на Република България и международните спогодби в тази област. Собствеността и свързаните с нея права над съдържанието, произведено с Продукта са притежание на доказуемия собственик и могат да бъдат защитени от приложимото право.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Това Споразумение се прекратява от само себе си при нарушаване на ограниченията, включени в него или с писмено известие от страна на ВИП Софтуер ООД или неин упълномощен представител. При прекратяване потребителят е длъжен да унищожи всички копия на Продукта в рамките на 48 часа. При прекратяване поради нарушаване на ограниченията на Споразумението, ВИП Софтуер ООД не дължи обезщетения или възстановяване на лицензионни такси, под каквато и да е форма.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИП Софтуер ООД

ВИП Софтуер ООД си запазва правото да публикува списък на избрани потребители на Продукта. ВИП Софтуер ООД си запазва правото да променя условията на това Споразумение по всяко време, без обратна сила по отношение на минали версии. Промените в Споразумението ще бъдат обявени от ВИП Софтуер ООД по електронен път. Неполучаването на тези промени не ги обезсилва. Актуално копие на Лицензното споразумение се публикува и може да бъде прочетено на Интернет страницата на продукта или се обявява на общодостъпно място в офиса на ВИП Софтуер ООД.

ВИП Софтуер ООД няма задължение да предоставя допълнителна методическа помощ за работа с Продукта. За целта има Help (помощни текстове, вградени в самия продукт). При необходимост, клиентът може да получи допълнително обучение при цени и условия, определени от ВИП Софтуер ООД.

ВИП Софтуер ООД няма задължение да предоставя безплатна техническа поддръжка за инсталация и работа на продукта, с изключение на първоначалното инсталиране на продукта при закупуване. При необходимост, клиентът може да получи допълнителна техническа помощ при цени и условия, определени от ВИП Софтуер ООД.

ВИП Софтуер ООД няма задължение да предоставя техническа поддръжка за разработки на трети страни, включително модификации на кода, общи интерфейсни изгледи или езикови
пакети на който и да било потребител. В случай че, Продуктът е модифициран с помощта на инструкции за модификации на трета страна или по какъвто и да е друг начин, ВИП Софтуер ООД има право да откаже техническа поддръжка и не носи отговорност за действията на неоторизираното лице и има законово основание да предяви съдебен иск както срещу клиента, така и срещу неоторизираното лице (ако са различни физически или юридически лица).

Технически въпроси по инсталацията, както и подаване на заявки за платена софтуерна помощ и поддръжка на ФЕРМА УЕБ, се приемат само чрез e-mail: sales@fermaweb.com, като срокът за получаване на отговор от ВИП Софтуер ООД е 5 работни дни.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички противоречия и претенции, произтичащи от това Споразумение или нарушаването му ще бъдат решавани прилагайки действащото право на Република България. Всички спорове, по които страните не могат да се споразумеят ще бъдат отнасяни до Русенски Окръжен съд.

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ - ВИП Софтуер ООД.

При възникнали допълнителни въпроси пишете на e-mail: sales@fermaweb.com или office@vipsoftbg.comАдресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .