Посредством личния картон на заведените във Ферма WEB животни, може да се създаде и ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН на всяко едно от тях. Отбелязват се всяко заболяване със съответното наименование и особености на протичане. В случай на епидемия във фермата, едновременно с индивидуалните диагнози, могат да се обособят групи животни със сходни симптоми, с които следва да се процедира по съответния начин. При диагностициране, чрез справките от програмата, могат  да се видят предшестващи заболявания и поставени диагнози или извършени имунопрофилактики. Това е от особено значение при провеждане на леченията, когато има установена бременност, при „получаване“ на продукция от съответното животно (доене, издаване на кланица), при продажба. Строгото следене на качествените показатели на произвежданата животинска продукция, както и реализирането на по – голяма икономическа изгода (печалба) от нейната продажба, предполагат ангажимента фермерът да води подробен Ветеринарен картон на всяко от отглежданите в стопанството му животни.

Ферма WEB „Ветеринарен картон“ позволява да се води подробен опис не само на заболяванията в стадото. Тук се следят и всички стандартни и планови имунопрофилактики, както и козметични и други помощни мероприятия. Отбелязват се отговорниците от фермата, които следят оздравителния процес, съответно и ветеринарен лекар, поставил диагнозите и назначил леченията или имунопрофилактиките. В програмата предварително могат да се заведат основните медикаменти и материали, които най – често се използват във фермата.  При наличие на модул „Склад-материали“, могат да се следят и техните цени и количества, съответно програмата автоматично изчислява и себестойност на проведеното лечение/ имунопрофилактика. При отразяване на всяко лечение или планова профилактика, се отразяват всички подробности и отговорности при даване на медикаменти на конкретното животно или група животни. Следят се дните за възбрана за млеконадой или кланица. Автоматично се генерират справки и документи за извършените действия и вложените медикаменти. 

Vetkarton