ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ДОСТЪП И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящата декларирам, че предоставям доброволно и свободно личните си данни и давам съгласието на „ВИП Софтуер“ ООД със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 10, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 117548397, тел.: 082 834 189; 0882 805 065, електронна поща: office@vipsoftbg.com, представлявано от Управителя Петър Ангелов Чернаев /наричано за краткост по-долу „собственик“ или „администратор“/ на УЕБСАЙТА www.fermaweb.com да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на сайта и неговите бази данни; установяване на контакт с  други потребители; управление на поръчките и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на собственика и потребителите; измерване на ефективността на услугите на собственика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на собственика и друга подобна информация по поща, телефон и/или електронна поща; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения.

С настоящата декларация се съгласявам, че във връзка с обработването на личните ми данни за посочените цели, собственикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които собственикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

С настоящата декларация и приемането на Общи условия на УЕБСАЙТА www.fermaweb.com се съгласявам собственикът да събира и използва информация относно мен като потребител. Информацията, чрез която мога да  бъда идентифициран/а може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която предоставям доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга такава, която като потребител въвеждам, използвам или предоставям при заявяване, получаване или използване на услуги чрез уебсайта, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

С настоящата декларация декларирам, че давам съгласието си, предоставените на собственика лични данни да бъдат използвани от последния, да бъдат включвани в база данни и да бъдат използвани за или във връзка, но не само с управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност, маркетингова, рекламна и всякакъв друг вид дейности.

С настоящата декларация декларирам, че съм запознат с последиците от отказа за предоставянето на личните ми данни, а именно: в случай, че не предоставя данните посочени по–горе, няма да ми бъде осигурен достъп до УЕБСАЙТА www.fermaweb.com.

Известно ми е, че на основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни, като потребител във всеки един момент имам право на достъп до личните ми данни, както и да ги коригирам, и да възразя срещу използването им, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, като изпратя писмено съобщение до собственика на контактите посочени в края на Общите условия. Също така съм запознат с правото си да сезирам собственика в случай на неоторизирано попълване на мои лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

Запознат съм, че мога да осъществявам посочените по–горе права по реда на чл.28а – чл.34а от ЗЗЛД.

Запознат съм с всички данни съгласно чл.19 от ЗЗЛД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства и данни.