Програмния продукт Ферма WEB „Млеконадой“, дава възможност на фермерите да следят и отразяват данни от ежедневни повтарящи се дейности като млеконадой на отглежданите животни. Информацията може да се въвежда в програмата ежедневно или за период, както и за всяко отделно издоено животно, така и за група/стадо.

Стопаните ползват номенклатурите за млечната вана/танк, където се завеждат издоените количества, отговорник, който ще следи за млеконадоя и начално количество ако има такова (при необходимост). Тези данни са необходими за улеснение на потребителите, като по този начин в хронологичен ред може да се следи всяко доене. Записите могат да стават ежедневно или през определени интервали от време – периодично. Налична е опция за отразяване, за колко дни (за какъв период от време) е съответния отчет на млеконадоя. При приключване на въвеждането, данните за конкретния ден/период, програмата генерира документ – Акт за издоеното мляко, със съответните номер и дата.

Автоматичната връзка с модул „Склад материали“ позволява издоените количества да се заприходят/заведат директно (автоматично) като собствена продукция. На база издоените количествата, както и цените, програмата изчислява стойностното изражение на получената продукция, което позволява да се определи пряката печалба. Данните се въвеждат еднократно, а съответните специалисти от счетоводството и фермата виждат информацията, която им е необходима във вида, в който е предназначена за тяхната дейност, без повторно въвеждане, без опасност от дублажи, пропуснати данни или технически грешки.

При наличие на модул „Склад материали“, има възможност за въвеждане и следене на КАЧЕСТВЕНИТЕ показатели на млякото. Задават се съответните норми (минимални и максимални допустими стойности) за всеки от качествените показатели за млякото. Следи се за разминавания и отклонения от предварително описаните норми.

Ферма WEB „Млеконадой“ синтезира въведената информация, като  я представя на потребителя в обобщен и детайлизиран вид, под формата на различни видове справки. Коректното въвеждане на данните от млеконадоя във фермата, дава възможност на стопаните във всеки един момент да получат ясна картина какво се случва с тяхната продукция и производство. Програмата разполага с бързи и удобни справки за това как се променят количествата от млеконадоя в хронологичен план.
Mlekodoina