„Ферма WEB – Финанси и себестойност“ е Вашият най-добър помощник при управление на цялостната дейност във фермата Ви. Тази система отговаря цялостно на нуждите Ви – съдържа данни за животните Ви, за планираните и извършени дейности с тях, за пряката себестойност, приходите и разходите по отглеждането им.

С пакет „Ферма WEB – Финанси и себестойност“ имате възможност да:

 • Създавате ЛИЧЕН КАРТОН/ДОСИЕ на всяко животно с неговите особености – пол, порода, идентификационен номер, индивидуални специфики.
 • Проследите хронологично всички събития, настъпили с животните Ви – раждания, премествания, бракуване, предаване на кланица и др.
 • Имате детайлна информация за РОДОСЛОВИЕТО на добитъка, независимо дали родителите са от Вашата ферма или не (при наличие на нужните документи за произход).
 • Отчитате всички процеси по ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО на животните – системата съхранява информация за разгонвания, извършени осеменявания, бременности, както и за мъжкия индивид.
 • Въвеждане ръчно или с помощта на RFID четец на ушни марки на информация за осъществени ИНВЕНТАРИЗАЦИИ на стадото.
 • Проследявате хронологично ТЕГЛЕНИЯТА на животните, което Ви позволява да вземете мерки при неестествена промяна в теглото.
 • Програмата позволява подготвяне на дажби или менюта за ХРАНЕНЕ по животни или по групи/стада. Благодарение на автоматичната връзка със „Склад-Материали“, имате информация и за цени и количества на фуражите, като системата автоматично изчислява себестойността на храненето.
 • Водите електронен ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН, в който се запазват данни за заболявания, проведени лечения и имунопрофилактики. Системата автоматично изчислява себестойността на лечението/имунопрофилактиката. За точно диагностициране можете да изведете от програмата справки за предходни заболявания и поставени диагнози.
 • Съхранявате данни за продукцията от животните. Въвеждате данни за извършен МЛЕКОНАДОЙ, за да следите количеството издоено мляко и неговите КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ. С „Ферма WEB – Финанси и себестойност“ получената собствена продукция се заприходява автоматично, изчислява се пряката печалба и се генерират прилежащите документи.
 • За да избегнете риска от забравяне или нарушаване поредността на събитията във фермата си, нашата система Ви позволява да планирате всяка активност в КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ. Имате пълен контрол – създавате план/списък (ръчно или автоматично), а помощният персонал само отчита извършването на конкретните дейности, без възможност от грешки.
 • С функцията водене на РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ по групи и животни, системата автоматично изчислява пряката себестойност, прираста и новородените, прогнозната печалба, приходите от продукцията. Можете да експортирате всички стандартни управленски справки в Ексел (Excel).
 • За завършване на производствения цикъл по отглеждане на животни във ферма Ви, е нужно да имате информация за наличните материали, ресурси и стоки. Това е включено във функцията СКЛАД – МАТЕРИАЛИ, с която имате възможност да въвеждате количествата и цените на използваните материали. Системата автоматично изчислява  разходите за отглеждането на животните и прогнозната печалба и на тази база можете да оцените рентабилността на бизнеса си.
 • Въведените в системата данни автоматично се попълват в АНКЕТНА КАРТА/ФОРМУЛЯР НА ЗС. Автоматично се генерират различни видове справки и други документи.

 

Виж цени/Купи сега