Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

    Ферма WEB е самостоятелна система, която помага на българския животновъд  да следи какво се случва с бизнеса му с всяко едно животно и продукцията, която получава.

    Системата подпомага документирането на историята на животните като позволява да се следи дали конкретен екземпляр е купен или е роден от майка, собственост на земеделския стопанин. Следи се родословието на животните, както и важните моменти в живота им - преместванията от група в група, осеменявания, раждания , продажби или смърт. Програмата помага да се води и статистика за ежедневните събития. Следят се хранения и тегления на животното. Отчита се колко продукция е произвело. Води се пълен личен картон на животните, който включва всички данни за тях. Освен това се води и ветеринарен картон на животните, където се нанасят всички ваксинации, профилактики и лечения, които са им назначени. Всяко животно се следи по неговата ушна марка.  Животновъдна ферма позволява да се следят всички направени сделки с животните или с продукцията от тях. За да може земеделският стопанин да получи информация програмата генерира всички необходими справки, включително и онези, които се изискват от държавната администрация. Той получава и възможността да изготвя планове за предстоящите събития.

    Животновъдна ферма е модерното решение за следене на документацията и дейностите в едно животновъдно стопанство. С помощта на тази програма земеделския стопанин има възможност да получава навременна и вярна информация за състоянието на своето стопанство и по този начин му се дава възможността да вземе адекватни и верни решения.

 

    Ферма WEB е разработена във варианти за едър и за дребен рогат добитък, за зайци и птици. Всяка от разновидностите е съобразена със спецификите при отглеждането на избрания вид животни.